Uthyrningspolicy Ockelbogårdar AB

1. Uthyrningspolicy

Hos Ockelbogårdar ska alla känna sig välkomna att hyra sin bostad.
Uthyrningen ska präglas av transparens, tydlighet och alla människors lika värde.

Grunden i bolagets förmedling av lägenheter är att den som stått längst i kö får erbjudande först. Därtill ska uthyrningen göras på ett sådant sätt så att inte uppdraget, företagets ekonomi eller tryggheten i bolagets bostadsområden äventyras. Därför ställer bolaget ett antal grundkrav om ekonomi, referenser och uppsåt med avtalet.

2. Våra grundkrav i sammanfattning

All uthyrning av Ockelbogårdars lägenheter, lokaler och p-platser följer god sed på hyresmarknaden samt;

• DISKRIMINERINGSLAGEN (2008:567) (förbud att särbehandla pga. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder)
• GDPR –General Data Protection Regulation.
 
Bolagets lägenheter förmedlas, i huvudsak, till den som har flest köpoäng. För att bli erbjuden ett hyresavtal ska man uppfylla bolagets grundkrav.

Grundkrav
 1. Man ska vara myndig
 2. Man ska styrka sin identitet med svenskt personnummer eller samordningsnummer
 3. Man ska uppfylla Ockelbogårdars krav på inkomst
 4. Man ska uppfylla Ockelbogårdars krav gällande skulder och betalningsanmärkningar
 5. Som avtalsinnehavare ska man bo och som huvudregel vara folkbokförd i lägenheten
 6. Man ska ha en gällande hemförsäkring från inflyttningsdatum.
 7. Man ska ha skött sin relation med Ockelbogårdar de senaste 2 åren
 8. Man ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd
För en fullständig redovisning av våra grundkrav hänvisas till kapitel 4 nedan.

3. Vår kö

För att kunna söka lägenhet hos Ockelbogårdar måste man registrera sig som bostadssökande i Ockelbogårdars bostadskö. Man måste vara 16 år och ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer för att kunna registrera sig i bostadskön.

Undantag kan göras för särskilda typer av boenden såsom studentbostäder och seniorboenden.

3.1 Köpoäng

Man får 1 poäng/dag från den dag man anmäler sig som bostadssökande.

Överlåtelse av köpoäng bara i undantagsfall
Köpoäng är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans poäng för att få ett större saldo. Till exempel kan inte förälders/vårdnadshavares köpoäng överlåtas till dennes barn. Det finns dock två undantag för när köpoäng kan överlåtas:

• Vid dödsfall kan köpoäng överlåtas till make, maka, registrerad partner eller någon man varit varaktigt sammanboende med i enlighet med definitionen av sambor i Sambolagen (2003:376).
• Köpoäng kan också överlåtas om make, maka, registrerad partner eller någon man varit varaktigt sammanboende med i enlighet med definitionen av sambor i Sambolagen (2003:376), permanent flyttar till vård- och omsorgsboende.

Kontroll sker i båda fallen mot folkbokföringen och kvarstående part måste ansöka om övertagande av köpoäng inom två år från dödsfallet/flytt till vård- och omsorgsboende. Intyg lämnas till Ockelbogårdars kontor.

Köpoäng nollställs vid tilldelning av lägenhet.
Sökandes köpoäng nollställs alltid efter att man tilldelats en lägenhet med undantag av överlåtelse.
I de fall, där bolaget godkänt medhyrestagare, nollställs även poängen för den som är medhyrestagare.

4. Våra grundkrav

4.1 Man ska vara myndig

För att få ett hyresavtal ska man ha fyllt 18 år.

4.2 Identifikation

För att söka lägenhet och skriva avtal måste man kunna styrka sin identitet genom ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

4.3 Man ska uppfylla Ockelbogårdars krav på inkomst

För att kunna få ett hyresavtal hos Ockelbogårdar krävs att man kan visa att man har en inkomst under minst 6 månader efter inflyttningsdagen.

 Som inkomst godkänns:
 • Lön från anställning eller eget företag
 • A-kassa - Minst 180 dagar kvar att få ut a-kassa
 • Pension
 • Ersättningar och bidrag från Socialförsäkringarna
 • Kapitalinkomst - Räntor eller avkastning på eget kapital räknas som inkomst (ej likvida medel på bankkonto)
 • Studiebidrag eller studielån
 • Försörjningsstöd eller etableringsersättning- Styrkt av Ockelbo kommun eller Arbetsförmedlingen
 • Underhållsersättning

Inkomst ska styrkas genom intyg eller på annat sätt, som Ockelbogårdar kan godkänna, göras troligt.

Om man har låg eller osäker inkomst kan man i vissa fall tillåtas komplettera inkomsten med att en annan person ingår ett borgensåtagande för det aktuella hyresavtalet.

4.4 Man ska uppfylla Ockelbogårdars krav gällande skulder och betalningsanmärkningar

Man får inte ha någon förfallen oreglerad hyresskuld till Ockelbogårdar eller till någon annan hyresvärd. Man får inte heller ha någon förfallen oreglerad skuld eller betalningsanmärkning till annan fordringsägare under de senaste 12 månaderna.

4.5 Den som är avtalsinnehavare ska bo och vara folkbokförd i lägenheten

Som huvudregel ska den som står på hyresavtalet bo och vara folkbokförd i lägenheten. Undantag kan beviljas av Ockelbogårdar i enlighet med folkbokföringslagen (1991:481).

4.6 Man ska ha en gällande hemförsäkring

Man ska ha en gällande hemförsäkring från det i kontraktet angivna datumet för inflyttning.

4.7 Man ska ha skött sin relation med Ockelbogårdar de senaste 2 åren

Om man har misskött sin relation med Ockelbogårdar under de senaste två åren, kan man inte bli hyresgäst hos Ockelbogårdar. Man kan inte heller göra intresseanmälningar för en lägenhet under en period av två år.

Som misskött relation med Ockelbogårdar räknas bland annat:
 • olovlig andrahandsuthyrning
 • allvarliga störningar mot andra hyresgäster
 • vanvård av lägenhet
 • hot eller våld mot Ockelbogårdars personal
 • verkställd avhysning
 • övergiven lägenhet
 • osant intygande

4.8 Man ska kunna uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd

När man är aktuell för att skriva avtal ska man kunna inkomma med goda referenser från exempelvis tidigare hyresvärd om Ockelbogårdar så begär. Är man redan hyresgäst hos Ockelbogårdar görs en intern kontroll av hyresinbetalningar och skötsel.

4.9 Trångboddhet

För att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter så har vi riktlinjer mot trångboddhet. Av hyreskontraktet framgår lägenhetens storlek och antal rum. Det innebär följande:
 • 1 rum och kök - högst 2 personer
 • 2 rum och kök - högst 3 personer
 • 3 rum och kök - högst 4 personer
 • 4 rum och kök - högst 6 personer
 • 5 rum och kök - högst 8 personer
Ockelbogårdar kan godkänna avsteg från högsta antal boende i en lägenhet.

5. Hyresavtalet

Har man accepterat ett erbjudande om lägenhet ska hyresavtal tecknas. Ockelbogårdar har rätt att annullera avtalet och erbjuda lägenheten till nästa person i kön om man inte skrivit under hyresavtalet inom överenskommen tid. Har avtalet skrivits ut har köpoängen nollställts och man har inte möjlighet att få tillbaka köpoängen. Har man skrivit på avtalet och ångrar sig gäller ordinarie uppsägningsregler.

Den första månadshyran ska vara betald innan nycklarna till bostaden lämnas ut.

5.1 Om man är två som ska stå på hyresavtalet

För att kunna stå som medsökande ska man vara make/maka/registrerad partner eller ska leva sammanboende i enlighet med definitionen av sambor i Sambolagen (2003:376).

5.2 Att skrivas in på befintligt hyresavtal

För att en person ska kunna skrivas in på ett befintligt hyresavtal ska något av följande gälla:
 • att personen är make/maka eller registrerad partner
 • att personerna varit sammanboende enligt folkbokföringsregistret och lever under äktenskapliga förhållanden i enlighet med definitionen av sambor i Sambolagen (2003:376).

Den tillkommande personen ska uppfylla Ockelbogårdars grundkrav. Köpoängen för den person som läggs till i ett befintligt avtal nollställs.

6. Förturer

I Ockelbogårdars ägardirektiv står bl.a. att bolaget ska vara en aktiv aktör i arbetet med att förverkliga kommunens vision 2030 – Plats att växa. Det innebär att en mindre del av bolagets lediga lägenheter kan tilldelas Ockelbo kommun genom s.k. förtur.

I syfte att främja näringslivet och den samhälleliga utvecklingen i Ockelbo kommun kan Ockelbogårdar även lämna förtur i samband med nyetableringar eller rekryteringar till företag och verksamheter aktiva inom Ockelbo kommun.

7. Uthyrning till juridisk person

Ockelbogårdar kan i vissa fall godkänna att en juridisk person tecknar hyresavtal med Ockelbogårdar. Exempel på en juridisk person är ett aktiebolag, en förening eller en stiftelse.

8. Andrahandsuthyrning

Ockelbogårdar tillämpar hyresnämndens principer för andrahandsuthyrning. För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs att man har beaktansvärda skäl.

Andrahandshyresgästen måste uppfylla Ockelbogårdars grundkrav med undantag för krav på inkomst.

Skriftligt godkännande krävs från Ockelbogårdar för att få hyra ut lägenheten i andrahand. Ansökan beviljas normalt under högts 23 månader.

Den som är andrahandshyresgäst har inte rätt att överta hyresavtalet.

9. Byta lägenhet - Direktbyte

Har man ett hyresavtal med Ockelbogårdar kan man byta sin hyresrätt mot:
 • Annan hyresrätt
 • Villa (kopia av köpekontrakt ska lämnas till Ockelbogårdar)
 • Bostadsrätt (kopia av köpekontrakt ska lämnas till Ockelbogårdar)

Förutsättningen för direktbyte är att man avstår från sin nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt.

Den man byter med ska uppfylla Ockelbogårdars grundkrav. De köpoäng man har i vår kö nollställs när man byter lägenhet via Direktbyte.

Lägenheterna besiktas och eventuella skador betalas eller åtgärdas innan bytet kan ske.

Om ett byte genomförs med oriktiga uppgifter kan hyresrätten förverkas, dvs grund för uppsägning av de kontrakt som är tecknade med Ockelbogårdar. Avtalen måste vara påskrivna innan tidpunkten för bytet.

Bilplats följer inte automatiskt med vid byten av lägenhetskontrakt.

10. Överlåtelse

För att överlåta sitt hyresavtal måste man ha ett godtagbart skäl. Överlåtelse kan ske tidigaste två kalendermånader efter det att en komplett ansökan är Ockelbogårdar tillhanda. För att överlåtelse av hyresavtal ska godkännas måste den som övertar avtalet uppfylla Ockelbogårdars grundkrav.

Den som överlåter kontraktet får inte längre använda lägenheten. Man kan därför inte överlåta kontraktet och samtidigt bo kvar i lägenheten. En inneboende har inte rätt att ta över hyresavtalet.

Godtagbara skäl till överlåtelse av hyresavtal är separation och dödsfall:
Separation – En part på avtalet
Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst ett år, kontroll sker mot folkbokföringen. Insamlad köpoäng nollställs för den som tar över hyresavtalet. Hyresgästen som övertar hyresavtalet ska uppfylla Ockelbogårdars grundkrav.

Separation – Två parter på avtalet
Om två parter står på avtalet kan den ena välja att säga upp avtalet. Han/hon har tre månaders uppsägningstid gentemot den andra parten. Den kvarboende parten måste kontakta Ockelbogårdar om han/hon vill bo kvar i lägenheten.

I samband med separationen görs en bedömning om den part som ska bo kvar uppfyller Ockelbogårdars grundkrav, vilket är ett krav.

Dödsfall
Vid dödsfall där den bortgångne står ensam på hyresavtalet kan den kvarboende överta hyresavtalet om han eller hon varit folkbokförd på samma adress. Kvarboende får behålla sina köpoäng.

11. Uppsägning av lägenhet

 • Uppsägningstiden är tre månader (räknas från och med kommande månadsskifte).
 • Flyttar man till Vård- och Omsorgsboende är uppsägningstiden en månad. Kopia på nytt hyresavtal ska förevisas Ockelbogårdar.
 • Vid dödsfall är uppsägningstiden från dödsboet en månad.
 • Uppsägningen ska vara Ockelbogårdar tillhanda senast den sista dagen i månaden för att räknas som uppsagd aktuell månad.
 • Uppsägning sker genom besök på Ockelbogårdars kontor eller skriftligen på gällande hyresavtal i original.
 • Om den avflyttande samt den inflyttande hyresgästen kommer överens om att den inflyttande hyresgästen ska ta över lägenheten minst en månad (månadsskifte) tidigare kan en överenskommelse göras med Ockelbogårdar om att skriva om hyresavtalet till annat datum. Detta är en överenskommelse mellan in- och avflyttande och kan göras under förutsättning att Ockelbogårdar godkänner detta.
 • Om det finns två parter på avtalet och den ena säger upp avtalet, sägs hela avtalet upp. Om den andra parten vill behålla avtalet måste denne omgående kontakta Ockelbogårdar och göra anspråk på lägenheten. Den kvarboende parten måste uppfylla Ockelbogårdars grundkrav.