"Styrelsen utses av kommunfullmäktige"

​​​​​​​
Ockelbogårdar ägs till 100% av Ockelbo kommun. Styrelsens utses av kommunfullmäktige. Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav, ägardirektiv och en av styrelsen fastställd arbetsordning. En särskild instruktion reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD samt formerna för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Styrelsen sammanträder vanligtvis sju gånger per år och inför varje styrelsemöte träffas styrelsens arbetsutskott för att förbereda de ärenden som ska tas upp på mötet. Arbetsutskottet består av styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande samt VD. Till styrelsesammanträdena kallas förutom ledamöter även suppleanter som har närvaro- och yttranderätt vid mötet. Ockelbogårdars VD är föredragande vid styrelsens sammanträden.

Patrik Jonsson (S)
Ordförande

Birger Larsson (C)
Vice ordförande

Ewa Lundqvist Olsson (S)
Ordinarie ledamot

Joel Strömner (-)
​​​​​​​Ordinarie ledamot

Björn Östberg (M)
​​​​​​​Ordinarie ledamot

Lars Bergmark
​​​​​​​Ordinarie ledamot

Jonas Tholén (S)
Suppleant

Irene Bogren (S)
Suppleant

Lena Schenström (C)
​​​​​​​Suppleant

Lena Lundqvist (-)
Suppleant

Bo Stenbeck (M)
Suppleant

Verkställande direktör
Anders B Lundh

Valt revisionsbolag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Huvudansvarig revisor
Wictoria Danielsson

Lekmannarevisorer
Anders Olsson
Kerstin Olsson

Kontakta oss

​​​​​​​
Välkommen att kontakta oss när du vill prata boende i Ockelbo!