"Styrelsens sju ledamöter och fem suppleanter utses av kommunfullmäktige"

​​​​​​​
Ockelbogårdar ägs till 100% av Ockelbo kommun. Styrelsens sju ledamöter och fem suppleanter utses av kommunfullmäktige. Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav, ägardirektiv och en av styrelsen fastställd arbetsordning. En särskild instruktion reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD samt formerna för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Styrelsen sammanträder vanligtvis sju gånger per år och inför varje styrelsemöte träffas styrelsens arbetsutskott för att förbereda de ärenden som ska tas upp på mötet. Arbetsutskottet består av styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande samt VD. Till styrelsesammanträdena kallas förutom ledamöter även suppleanter som har närvaro- och yttranderätt vid mötet. Ockelbogårdars VD är föredragande vid styrelsens sammanträden.

Styrelse i Ockelbogårdar AB 


Ordinarie ledamöter
Patrik Jonsson (S) ordförande
Anders Öquist (S) vice ordförande
Birger Larsson (C)
Joel Strömner (SD)
Björn Östberg (M)
Krister Söderberg
Lars Bergmark

Suppleanter
Inger Norell Prepula (S)
Irene Bogren (S)
Lena Schenström (C)
Mattias Palm (SD)
Linus Gunnarsson (M)

Verkställande Direktör
Anders B Lundh

Valt revisionsbolag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
​​​​​​​
Huvudansvarig revisor
Wictoria Ingvarsson

Lekmannarevisorer
Mats Åstrand
Edvald Larsson

Kontakta oss

​​​​​​​
Välkommen att kontakta oss när du vill prata boende i Ockelbo!