Avgifter för utlämnande av kopia av allmän handling

Dessa riktlinjer och avgifter gäller för utlämnande av kopia av allmän handling inom Ockelbogårdar AB.

1. Rätt att ta del av allmänna handlingar
Den enskilde har rätt att kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar i bolagets lokaler.

Uppgift ur allmän handling som förvaras hos bolaget kan lämnas ut muntligt via telefon om det inte möter hinder på grund av bestämmelse om sekretess. Bolaget har rätt att neka att muntligen lämna uppgift ur handling om det finns skälig anledning.

2. Rätt att få kopia av allmän handling
Bolaget ska på begäran, inom skälig tid, lämna ut kopia av allmän handling. Bolaget erhåller sig rätten att ta beslut om i vilken form det är lämpligt att kopia av allmän handling lämnas till den enskilde. Bolaget är inte skyldig att lämna ut kopia av allmänhandling i elektronisk form.

3. Avgift för kopia av allmän handling
Avgiften för kopior avser täcka kostnader för material och eventuell bearbetning och expediering. Avgiften avser inte täcka kostnader för den tid som åtgår för att ta fram uppgifterna.

Ersättning för porto tillkommer då det är tillämpligt.

Bolaget erhåller sig rätten att besluta om undantag från avgiften om särskilda skäl finns. Exempel vid undantag kan vara vid systematisk beställning av färre än tio sidor för att undkomma avgift.

Avgifter tas ut enligt 15 § Avgiftsförordning (1992:191).


Avgifter för utlämnande av kopia av allmän handling